Roto Roleta dzienna Exclusiv ZRE Designo

Od 268,14 zł *

Ceny incl. VAT plus koszty wysyłki

Wielkość okna:

Typ okna:

Dekory Excklusiv - Standard

Kolor szyny:

  • ROTO644244
Roto Roleta dzienna Exclusiv ZRE Designo   Chciałbyś, aby pomieszczenie w...węcej
Informacje o produkcie "Roto Roleta dzienna Exclusiv ZRE Designo"
Roto Roleta dzienna Exclusiv ZRE Designo
 
Chciałbyś, aby pomieszczenie w Twoim mieszkaniu lub biurze było dostatecznie doświetlone, ale bez oślepiającego światła dziennego? Roleta dzienna Exclusiv umożliwia dowolną regulację i dostosowanie do pory dnia. Szeroka gama wzorów i kolorów pozwala na indywidualną aranżację przestrzeni.
 
 
Zalety produktu w skrócie dla Designo
 
  • Wygodna obsługa - Obsługa manualna.
  • Ochrona pyrwatności - Ochrona prywatności przy zachowaniu dostępu do światła dziennego.
  • Ważne - Występują prześwity boczne pomiędzy materiałem a prowadnicami.
  • Łatwy montaż - Szybki i łatwy montaż od wewnątrz.
  • Ochrona przed słońcem - Skuteczna ochrona przed światłem słonecznym bez zaciemnienia pomieszczenia.
  • Atrakcyjny design - Profil rolety w kolorze białym lub aluminium.
  • Atrakcyjny design - Atrakcyjne wzornictwo i solidne wykonanie.
  • Wygodna obsługa - Bezstopniowa regualcja i możliwość zatrzymania w dowolnej pozycji.
  • Wygodna obsługa - Łatwa w utrzymaniu czystości
 
 
 
Roto Roleta dzienna Exclusiv ZRE
Szeroka gama kolorów
 
Roleta dzienna Exclusiv jest wyjątkowym produktem, który chroni mieszkańców poddasza przed rażącymi promieniami słońca, zapewniając jednocześnie ochronę prywatności, a także nadając ciekawe akcenty dekoracyjne.
Roleta dzienna ZRE Designo
 
Chcia³byœ mieæ w mieszkaniu i biurze jasne pomieszczenie, a równoczeœnie chcesz z³agodziæ jaskrawe, oœlepiaj¹ce œwiat³o. Chcia³byœ samodzielnie decydowaæ, ile œwiat³a mo¿e dostawaæ siê z zewn¹trz? Równoczeœnie zale¿y Ci na prywatnoœci? Nasza roleta dzienna jest wiêc optymalnym rozwi¹zaniem. Roletê dzienn¹ mo¿esz dostosowaæ do swoich indywidualnych potrzeb oraz stylistyki wnêtrza.
 
Korzyœci
 
ochrona przed jaskrawym œwiat³em i ochrona prywatnoœci
Materia³y przepuszczaj¹ce œwiat³o zapewniaj¹ce jasne i przyjemne pomieszczenia
Regulacja bezstopniowa, w dowolnej pozycji
£atwa pielêgnacja, mo¿liwe jest wycieranie na mokro
Du¿y wybór kolorów do indywidualnej aran¿acji przestrzeni
Obs³uga manualna
Rekomendowane do biura, pokoju dzieciêcego, aneks kuchenny z salonem
 
 
Rekomendacja pomieszczeñ
 
POKÓJ ZABAW: Jasne, przyjemne pomieszczenie, ochrona prywatnoœci
BIURO: Jasne, przyjemne pomieszczenie, ochrona przed jaskrawym, irytuj¹cym œwiat³em i gwarancja pracy w skupieniu. Jednoczesna ochrona przed wœcibskimi spojrzeniami, dziêki czemu nikt z zewn¹trz nie ma wgl¹du do np. poufnych dokumentów.
ANEKS KUCHENNY Z SALONEM: Jasne pomieszczenie  bez oœlepiaj¹cego œwiat³a, stopieñ natê¿enia œwiat³a mo¿na regulowaæ poprzez dobór kolorów tkaniny, jasne kolory przepuszczaj¹ wiêcej œwiat³a, natomiast  ciemniejsze kolory tkaniny przepuszczaj¹ mniej œwiat³a.
Powiązane łącza do "Roto Roleta dzienna Exclusiv ZRE Designo"
Oceny 0
Czytać, pisać i dyskutować opinie...węcej
Oceny klientów "Roto Roleta dzienna Exclusiv ZRE Designo"
Napisz oceny
Opinia zostanie aktywowana po weryfikacji.

Wymagane są pola oznaczone *.